Artikelen met thema: Financiering zorgstelsel

Feed abonnement<
Boek Financiering van zorginstellingen

Boek Financiering van zorginstellingen

Woensdag 28 oktober werd in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg het boek Financiering van zorginstellingen gepresenteerd. Professor Louis Houwen, advocaat-vennoot van Dirkzwager, is een van de redacteuren en auteurs van het boek. Het boek werd gepresenteerd tijdens het symposium ‘Financiering van zorginstellingen en de toetreding van privaat kapitaal‘. Centraal stonden de ... Lees meer »

Meer waarde met winst

Meer waarde met winst

Een veranderend zorglandschap Zorginstellingen in Nederland zijn private organisaties met een bijzondere, maatschappelijke taakopdracht. Hun bestaansrecht is erin gelegen dat zij goede, betaalbare en toegankelijke zorg leveren aan de samenleving. De context waarin zorginstellingen opereren kan omschreven worden als een systeem van gereguleerde marktwerking. Binnen de kaders van een private ... Lees meer »

De invloed van de Wet privaat kapitaal op ziekenhuizen

De invloed van de Wet privaat kapitaal op ziekenhuizen

Hoe beïnvloeden (nieuwe) financieringsvormen de organisatie en het functioneren van een ziekenhuis, medisch specialistische bedrijven en andere zorginstellingen? Deze vraag wordt beantwoord in het boek ‘Financiering van Zorginstellingen’ van Prof. dr. Bart Berden, Prof. mr. Louis Houwen en Prof. dr. Stan Stevens. Hieronder de verkorte epiloog van het boek. De ... Lees meer »

28-10-2015 – Symposium ‘Financiering van zorginstellingen en de toetreding van privaat kapitaal

28-10-2015 – Symposium ‘Financiering van zorginstellingen en de toetreding van privaat kapitaal

Op woensdag 28 oktober aanstaande organiseert TIAS School for Business and Society in samenwerking met Dirkzwager advocaten & notarissen, het St. Elisabeth Ziekenhuis en HVK Stevens een symposium ‘Financiering van zorginstellingen en de toetreding van privaat kapitaal’. Op dit symposium wordt ingegaan op de consequenties van (nieuwe) financieringsvormen voor de ... Lees meer »

Menzis moet cessie toestaan; cessieverbod is onrechtmatig

Menzis moet cessie toestaan; cessieverbod is onrechtmatig

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland heeft bij uitspraak d.d. 28 augustus 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:5489) geoordeeld dat Menzis onrechtmatig handelt door met ingang van 1 januari 2015 een cessieverbod te hanteren in haar polisvoorwaarden. Achtergrond Sinds 1 januari 2015 hanteert Menzis een cessieverbod in haar polisvoorwaarden. Op basis van dit verbod is ... Lees meer »

NZa: ruimte en rust voor de medisch specialistische zorg in 2016

NZa: ruimte en rust voor de medisch specialistische zorg in 2016

In een persbericht laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag weten dat zij voor 2016 geen grote wijzigingen doorvoert in de regels (meer concreet: in het DBC-pakket) voor medisch specialistische zorg. De NZa hecht waarde aan rust in de ziekenhuissector. Het prestatie- en tariefsysteem voor medisch specialistische zorg is de afgelopen ... Lees meer »

Jeugdwetperikelen 2: grenzen aan de mogelijkheden van niet-gecertificeerde Bureaus Jeugdzorg

Jeugdwetperikelen 2: grenzen aan de mogelijkheden van niet-gecertificeerde Bureaus Jeugdzorg

Zoals ik in een eerder artikel over de Jeugdwet al heb beschreven, worden de kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij sinds 1 januari jl. uitgevoerd door zogenaamde ‘gecertificeerde instellingen’ (GI). Deze instellingen hebben na positief te zijn beoordeeld door het Keurmerkinstituut van dit instituut een certificaat gekregen. Alle instellingen die een ... Lees meer »

Jeugdwetperikelen: een gecertificeerde instelling mag geen beslissingen namens het college nemen

Jeugdwetperikelen: een gecertificeerde instelling mag geen beslissingen namens het college nemen

Tot 1 januari 2015 bestonden verschillende wetten en verschillende bekostigingsregimes voor hulp en zorg aan jeugdigen. Geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen werd bijvoorbeeld bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet, zorg aan verstandelijk gehandicapte kinderen vaak op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en jeugdzorg op grond van de Wet op ... Lees meer »

Alternatief plan voor de zorgwet: einde van de budgetpolis?

Alternatief plan voor de zorgwet: einde van de budgetpolis?

Volgens berichten uit de media komt minister Schippers op korte termijn met een alternatief plan om de impasse rondom de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (de afschaffing van de vrije artsenkeuze)  te doorbreken. Wat betekent die aanpassing voor de bestaande praktijk van budgetpolissen? De aanpassing van artikel 13 ... Lees meer »

Mag een zorgverzekeraar beperkingen stellen aan het hoofdbehandelaarschap in de GGZ?

Mag een zorgverzekeraar beperkingen stellen aan het hoofdbehandelaarschap in de GGZ?

Steeds meer zorgverzekeraars stellen beperkingen aan de personen die als hoofdbehandelaar mogen optreden in de GGZ. Dergelijke beperkingen zijn in strijd met het systeem van de Zorgverzekeringswet, dat er van uitgaan dat de wetgever de omvang van het basispakket vaststelt. In de afgelopen jaren hebben verschillende zorgverzekeraars in hun polisvoorwaarden ... Lees meer »

Aangifteplicht zorgfraude geldt ook voor zorgverzekeraars, indicatieorganen en zorgkantoren

Aangifteplicht zorgfraude geldt ook voor zorgverzekeraars, indicatieorganen en zorgkantoren

  In een recent Besluit (25 november 2014, Stb. 2014, 465, inwerkingtreding: 5 december 2014) heeft de Minister van Veiligheid en Justitie duidelijk gemaakt dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en indicatieorganen als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aangifteplicht hebben als hun duidelijke signalen van zorgfraude ter ore komen. Lees meer »

Aanpassing subsidieregeling goodwill medisch-specialisten

Aanpassing subsidieregeling goodwill medisch-specialisten

Eerder hebben wij al bericht over de invoering van de subsidieregeling voor medisch specialisten die de overstap maken van vrijgevestigd zijn naar een loondienstverband. In de eerste versie van de regeling waren medisch specialisten die gedurende de looptijd van de regeling met pensioen gaan, uitgesloten van toekenning. In de regeling ... Lees meer »

Zorgverzekeraar richt vangnetstichting op

Zorgverzekeraar richt vangnetstichting op

Het zal weinigen zijn ontgaan dat Stichting Zorggroep Pasana, waarvan het noodlijdende ziekenhuis De Sionsberg in het Friese Dokkum deel uitmaakte, op 28 november jongstleden door de Rechtbank Noord-Nederland failliet is verklaard. Ook zal de oplettende lezer kennis hebben genomen van het feit dat De Friesland Zorgverzekeraar een zogenaamde “vangnetstichting” ... Lees meer »

De budgetpolis van de zorgverzekeraar: toegestaan of in strijd met de wet?

De budgetpolis van de zorgverzekeraar: toegestaan of in strijd met de wet?

Steeds meer zorgverzekeraars introduceren budgetpolissen. De vraag is of deze polissen in strijd zijn met de jurisprudentie van (o.a.) de Hoge Raad over artikel 13 Zorgverzekeringswet en het daarin neergelegde hinderpaalcriterium. In 2014 hebben enkele zorgverzekeraars een zogenaamde budgetpolis geïntroduceerd, dat wil zeggen een naturapolis waarbij de mogelijkheid om naar ... Lees meer »

Media trekken verkeerde conclusie na advies Raad van State over vrije artsenkeuze

Media trekken verkeerde conclusie na advies Raad van State over vrije artsenkeuze

De Raad van State heeft zich recentelijk uitgelaten over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het voorstel van minister Schippers. Dat de conclusies van de Raad van State lastig te interpreteren zijn blijkt wel uit de onjuiste berichtgeving daarover in de media. Minister Schippers wil zorgverzekeraars de mogelijkheid bieden om verzekerden met ... Lees meer »

NZa wijst verzoek om beschikbaarheidbijdrage Gemini Ziekenhuis af

NZa wijst verzoek om beschikbaarheidbijdrage Gemini Ziekenhuis af

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder voor een zogenaamde beschikbaarheidbijdrage voor spoedeisende hulp en acute verloskunde afgewezen. De zorgverzekeraars in de regio zouden namelijk goed in staat zijn om ook zonder een dergelijke bijdrage de bewuste vormen van “acute” zorg (onder ... Lees meer »

Raad van State toetst wijzigingsvoorstel artikel 13 Zvw aan Europees recht, maar wat is de conclusie?

Raad van State toetst wijzigingsvoorstel artikel 13 Zvw aan Europees recht, maar wat is de conclusie?

  De Raad van State heeft recentelijk een advies uitgebracht aan de Eerste Kamer over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het wetsvoorstel dat strekt tot aanpassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw). Het advies roept niet alleen veel vragen op, maar wordt ook verkeerd geïnterpreteerd in de media. Artikel 13 Zvw Artikel ... Lees meer »

Inwerkingtreding beleidsregel subsidies bijzondere transactiekosten Jeugdwet

Inwerkingtreding beleidsregel subsidies bijzondere transactiekosten Jeugdwet

Op 1 oktober jl. zijn de gewijzigde ‘Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet’ (hierna: Beleidsregel) in werking getreden. Eerder werden deze beleidsregels bij besluit van 17 juli 2014 door de staatssecretaris van Volksgezondheid en Sport en van Veiligheid en Justitie vastgesteld (Stcrt. 29 juli 2014, nr. 21189). Organisaties, gedefinieerd als aanbieders ... Lees meer »

Fiscale gevolgen ‘goodwillsubsidie’

Fiscale gevolgen ‘goodwillsubsidie’

Eerder hebben wij al melding gemaakt van de regeling op grond waarvan vrijgevestigde medisch specialisten die na 1 januari 2015 in loondienst gaan deels door de overheid gecompenseerd worden (tot maximaal een ton) voor het verlies van hun goodwill die bij deze overstap ‘verdampt’. Tot nu toe lijken nog weinig medisch ... Lees meer »

Wet langdurige zorg: de doelgroep en leveringsvormen eindelijk vastgesteld!

Wet langdurige zorg: de doelgroep en leveringsvormen eindelijk vastgesteld!

Na de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is nu ook de Wet langdurige zorg door de Tweede Kamer. Als ook met de behandeling in de Eerste Kamer vaart wordt gemaakt, betekent dit dat alle zorgvormen die momenteel onder het regime van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf ... Lees meer »

Hoge Raad bevestigt bestaan hinderpaalcriterium artikel 13 Zorgverzekeringswet

Hoge Raad bevestigt bestaan hinderpaalcriterium artikel 13 Zorgverzekeringswet

Door Koen Mous en Steef Verheijen Zorgverzekeraars moeten niet-gecontracteerde aanbieders een vergoeding betalen die zodanig is dat verzekerden geen hinderpaal ervaren bij het inroepen van zorg bij deze niet-gecontracteerde aanbieders. Dat heeft de Hoge Raad op 11 juli jl. geoordeeld in een langverwacht arrest (ECLI:NL:HR:2014:1646). Daarmee bekrachtigt de Hoge Raad ... Lees meer »

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

Op 30 april 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld over de vraag of een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke ondersteuning geweigerd kan worden vanwege de schuldenlast van de aanvrager. Achtergrond Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers aanspraak maken op een individuele voorziening voor ... Lees meer »

Niet-gecontracteerde zorg bij naturapolis vanaf 2015 niet meer vergoed

Niet-gecontracteerde zorg bij naturapolis vanaf 2015 niet meer vergoed

Vanaf 2015 hoeven zorgverzekeraars in geval van een naturapolis geen zorg meer te vergoeden van zorgaanbieders waarmee zij geen contract hebben gesloten. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bereikte hierover gisteren (5 juni 2014) een akkoord met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Dat staat vanochtend in diverse media. Daarmee ... Lees meer »

Integraal zorgaanbod in de WMO 2015 en informatie-uitwisseling

Integraal zorgaanbod in de WMO 2015 en informatie-uitwisseling

  De nieuwe WMO geeft aan gemeenten de opdracht om zoveel mogelijk integrale, samenhangende ondersteuning te bieden in samenhang met andere voorzieningen en beleidsterreinen. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars integrale pakketten gaan aanbieden, bijvoorbeeld beschermd wonen in combinatie met behandeling of verpleging en ... Lees meer »

De Wmo 2015 komt eraan

De Wmo 2015 komt eraan

In 2015 wordt, zoals het er nu naar uitziet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Ten opzichte van de versie die in 2006 van kracht werd wordt deze wet ingrijpend gewijzigd. Er komen nieuwe vormen van zorg bij, onder meer dagbesteding en beschermd wonen voor psychiatrische patiënten zoals in ... Lees meer »

Het mantelzorgcompliment: wanneer heb je er recht op?

Het mantelzorgcompliment: wanneer heb je er recht op?

 Onder mantelzorg wordt verstaan: “langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt” (artikel 1 lid 1 sub b Wet ... Lees meer »

NZa publiceert onderzoek naar rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet

NZa publiceert onderzoek naar rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet

Veel zorgverzekeraars hebben de aanpak van zorgfraude onvoldoende op orde. Dat is één van de conclusies uit het rapport ‘Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012’   dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 26 februari 2014 publiceerde. Onderzoek Op grond van artikel 16 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) houdt de NZa toezicht ... Lees meer »

Geschillencommissie Zorgverzekeringen: zorgverzekeraars moeten planbare grensoverschrijdende zorg volledig vergoeden

Geschillencommissie Zorgverzekeringen: zorgverzekeraars moeten planbare grensoverschrijdende zorg volledig vergoeden

In Nederland kunnen verzekerden kiezen voor een naturapolis of een restitutiepolis. Een naturapolis geeft recht op zorg ‘in natura’ die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Bij een restitutiepolis ontvangen verzekerden een vergoeding van de kosten van de zorg. Lees meer »

Opvoedpoli moet meewerken aan een detailcontrole van zorgverzekeraar DSW/ Stad Holland

Opvoedpoli moet meewerken aan een detailcontrole van zorgverzekeraar DSW/ Stad Holland

Zorgverzekeraars mogen op grond van de Zorgverzekeringswet en de daarop gebaseerde Regeling Zorgverzekeringen controles bij zorgaanbieders uitvoeren om onder andere na te gaan of zij de zorg die zij in rekening hebben gebracht daadwerkelijk hebben verleend (rechtmatigheid) en deze zorg ook het meest aangewezen was voor de betreffende verzekerde (doelmatigheid). Lees meer »

Zorgverzekeraar moet 80% betalen aan niet-gecontracteerde aanbieder

Zorgverzekeraar moet 80% betalen aan niet-gecontracteerde aanbieder

Arnhemse voorzieningenrechter bevestigt eerdere uitspraken mr. K. Mous Inleiding De rechtbank Gelderland heeft in een uitspraak van 3 oktober 2013 geoordeeld dat VGZ, kort samengevat, 80% moet vergoeden van de declaraties die een niet-gecontracteerde GGZ-instelling, CrisisCare te Amsterdam, in het verleden heeft ingediend en alle door deze instelling nog in ... Lees meer »

Wijzigingsvoorstel voor winstuitkering in de zorg

Wijzigingsvoorstel voor winstuitkering in de zorg

Al ruim een jaar (sinds 9 februari 2012) is een wetsvoorstel aanhangig dat het mogelijk moet maken voor zorgaanbieders om winst uit te keren, met als doel private investeerders aan te trekken. Over dit wetsvoorstel is reeds eerder bericht, het betreffende artikel is op hier na te lezen. Met dit ... Lees meer »

Vergoedingenbeleid CZ in strijd met Zorgverzekeringswet

Vergoedingenbeleid CZ in strijd met Zorgverzekeringswet

Belangrijke uitspraak voor vrije artsenkeuze patiënt CZ mag de vergoeding die betaald wordt voor zorgverlening niet halveren als de zorg geboden wordt door zorgaanbieders waarmee CZ geen contract heeft gesloten. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een uitspraak van 14 maart jl., die grote ... Lees meer »

Hof: ontoelaatbare beperking van de toegang tot niet-gecontracteerde zorgaanbieders door CZ

Hof: ontoelaatbare beperking van de toegang tot niet-gecontracteerde zorgaanbieders door CZ

In een eerder artikel heb ik bericht over de vonnissen van de rechtbank Breda over de mate waarin een zorgaanbieder de vergoeding voor zorgverlening door niet-gecontracteerde zorgaanbieders kan beperken. In de betreffende zaak was sprake van zorgverlening waarvoor de NZa maximumtarieven had vastgesteld. Het tarief voor de zorg die de ... Lees meer »

Zorg in natura door zzp’ers mogelijk in AWBZ-zorg

Zorg in natura door zzp’ers mogelijk in AWBZ-zorg

In de AWBZ zijn ongeveer 14.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werkzaam. Zij worden veelal betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb) van cliënten. Hier zal op korte termijn een groot probleem ontstaan: de pgb-regeling wordt herzien, waardoor ongeveer 90% van het werkaanbod voor deze ZZP’ers weg zal vallen. Om de ZZP’ers ... Lees meer »

Beheersmodel medisch specialisten

Beheersmodel medisch specialisten

Vanaf 2015 moet in de ziekenhuiswereld een systeem van volledige prestatiebekostiging gelden. Voor de jaren 2012-2014 zal een overgangsregeling gelden. Voor de medisch specialisten is die overgangsregeling vastgelegd in het zogenaamde ‘beheersmodel’. Op basis van dit beheersmodel zal in de komende jaren veel veranderen voor (vrijgevestigd) medisch specialisten. Bij hantering ... Lees meer »

Winstuitkering (onder voorwaarden) voor ziekenhuizen

Winstuitkering (onder voorwaarden) voor ziekenhuizen

Door Fabian Keijzer Sinds de stelselwijziging hebben zorgaanbieders meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen. Tegelijkertijd zijn ook hun risico’s toegenomen. Mede daardoor lijkt het voor zorginstellingen steeds moeilijker te worden om geld te lenen bij banken om zo in hun financieringsbehoeften te voorzien. Voor een aantal zorgaanbieders was het al mogelijk ... Lees meer »

Beheersmodel noopt tot herpositionering medisch specialisten

Beheersmodel noopt tot herpositionering medisch specialisten

Vanwege alsmaar stijgende zorgkosten in Nederland neemt Minister Schippers de financiering van het zorgstelsel – wederom – op de schop. Voor medisch specialisten zal het nodige gaan veranderen. Worden hun honoraria nu nog gedeeltelijk via prestatiebekostiging (B-segment) en gedeeltelijk via budgettering (A-segment) bekostigd, straks moeten de medisch specialisten hun inkomen ... Lees meer »

Naar boven scrollen