Artikelen van Steef Verheijen

T:
E: verheijen@dirkzwager.nl


Steef werkt als recruiter op de afdeling P&O van Dirkzwager. Hij houdt zich bezig met arbeidscommunicatie in brede zin.

Steef is, samen met Petra Kiphardt (manager P&O), het aanspreekpunt voor startende of gevorderde juristen die interesse hebben in een carrière bij Dirkzwager. Daarnaast is hij onder meer verantwoordelijk voor de contacten met studie- en studentenvereningen en het organiseren van inhousedagen.

Naast recruiter is Steef ook secretaris van de Ondernemingsraad van Dirkzwager en is hij actief als Bedrijfshulpverlener.

Van januari 2014 tot juli 2017 heeft Steef als advocaat op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager gewerkt.
In zijn dagelijkse praktijk hield hij zich voornamelijk bezig met medisch aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht en contractenrecht. Met deze ervaring op zak weet Steef als geen ander hoe het is om als advocaat bij Dirkzwager te werken. Hij kan je hier dan ook alles over vertellen.

Steef studeerde zowel Bedrijfscommunicatie als Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Beide studies rondde hij cum laude af.

Zorgcontractering GGZ 2017: wees alert op de regiebehandelaar!

Zorgcontractering GGZ 2017: wees alert op de regiebehandelaar!

Zorgverzekeraars hanteerden de afgelopen jaren verschillende lijstjes met toegestane ‘hoofdbehandelaren’. Dit leidde tot diverse problemen voor zorgaanbieders. Het ‘Model Kwaliteitsstatuut GGZ’ moet daar nu verandering in brengen. Betekent dit dat zorgverzekeraars eindelijk een uniform lijstje met toegestane regiebehandelaren (de nieuwe term voor hoofdbehandelaar) gaan gebruiken? Model Kwaliteitsstatuut GGZ In het ... Lees meer »

CZ publiceert tarieven gecontracteerde zorgaanbieders

CZ publiceert tarieven gecontracteerde zorgaanbieders

Deze week publiceerde CZ op haar website een overzicht met de tarieven die zij voor medisch-specialistische zorg heeft afgesproken met zorgaanbieders met wie zij een contract heeft gesloten. CZ is de eerste zorgverzekeraar die dit doet. Vooralsnog is het overzicht (grotendeels) beperkt tot behandelingen die minder kosten dan het maximale ... Lees meer »

Geen recht op inzage medisch advies verzekeraar

Geen recht op inzage medisch advies verzekeraar

In medische aansprakelijkheidszaken komt het regelmatig voor dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van het aansprakelijk gestelde ziekenhuis naar aanleiding van een door de patiënt ingediende claim een medisch advies vraagt aan een medisch adviseur. De letselschadebehandelaar gebruikt dit medisch advies vervolgens bij zijn oordeel of er aanleiding is om aansprakelijkheid te erkennen. ... Lees meer »

Het melden van een calamiteit: wat zijn de regels?

Het melden van een calamiteit: wat zijn de regels?

Deze week verscheen op Zorgvisie het bericht dat ziekenhuizen in 2014 in ieder geval twintig calamiteiten niet hebben gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ kwam hier achter doordat andere betrokkenen de calamiteit wél bij de IGZ meldden. De betreffende ziekenhuizen hebben een boete gekregen. Dit nieuwsbericht ... Lees meer »

Minder gewisseld van zorgverzekeraar

Minder gewisseld van zorgverzekeraar

Vorige week maakte Vektis, een informatiecentrum in de zorgsector, bekend dat eind 2015 minder mensen van zorgverzekeraar zijn gewisseld zijn dan vorig jaar. Het percentage overstappers bedroeg 6,3%. Eind 2014 stapte nog 6,8% over naar een nieuwe zorgverzekeraar. Op dit moment doet Vektis onderzoek naar de redenen die verzekerden hebben ... Lees meer »

Het verweerschrift: tot wanneer kun je het indienen?

Het verweerschrift: tot wanneer kun je het indienen?

In het civiele procesrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. Op elk van beide procedures is een andere set regels van toepassing, bijvoorbeeld als het gaat om het moment waarop een processtuk moet worden ingediend. Het belangrijkste processtuk voor de gedaagde partij in een dagvaardingsprocedure is de ... Lees meer »

Niet meer vrijheid voor hulp bij zelfdoding

Niet meer vrijheid voor hulp bij zelfdoding

  Al enige tijd woedt in Nederland een discussie over de vraag of de juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding verruimd moeten worden. In juli 2014 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie een commissie ingesteld om hier onderzoek naar te doen. ... Lees meer »

Omzetplafonds in de zorg groeiend probleem

Omzetplafonds in de zorg groeiend probleem

Steeds meer gecontracteerde zorgaanbieders moeten gedurende het kalenderjaar stoppen met het behandelen van patiënten van bepaalde verzekeraars. Dit komt door het zogenaamde omzetplafond. Het omzetplafond is het maximale bedrag dat een zorgaanbieder bij een bepaalde zorgverzekeraar mag declareren. Dit omzetplafond staat in het contract dat een zorgaanbieder met een zorgverzekeraar  ... Lees meer »

Cao’s in de zorg

Cao’s in de zorg

 De nieuwe cao ziekenhuizen (looptijd 1 maart 2014 tot en met 31 december 2016) was al een feit. Begin juli werd bekend dat ook de nieuwe cao voor universitaire medische centra (umc’s) beklonken is. Binnen de GGz is met het bereiken van een onderhandelingsakkoord eveneens een belangrijke stap op weg ... Lees meer »

ACM weigert vergunning voor ziekenhuisfusie

ACM weigert vergunning voor ziekenhuisfusie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) toetst sinds 2004 of een ziekenhuisfusie leidt tot een belemmering van de mededinging. Dit is bijvoorbeeld het geval als door de fusie een machtspositie ontstaat of als een bestaande machtspositie verder wordt versterkt. In dat geval kan de ACM de fusie verbieden. Op 15 ... Lees meer »

De ‘lager-eigen-risico-polis’

De ‘lager-eigen-risico-polis’

Minister Schippers zet scherp in op gecontracteerde zorg. In februari van dit jaar schreef zij in een brief aan de Tweede Kamer: “Contractering is hèt vehikel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de betaalbaarheid te vergroten.” De Minister kan echter niet om de niet-gecontracteerde zorg heen. Zij ... Lees meer »

Intensivisten verwerpen nieuwe IC-richtlijn

Intensivisten verwerpen nieuwe IC-richtlijn

Ieder medisch specialisme kent zogenaamde richtlijnen. Deze richtlijnen hebben onder meer als doel om de kwaliteit en de doelmatigheid van het medisch handelen te bevorderen. De richtlijnen zijn veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Al jaren discussiëren de intensivisten over een nieuwe richtlijn voor de Intensive Care. In de nieuwe conceptrichtlijn ... Lees meer »

NZa: ruimte en rust voor de medisch specialistische zorg in 2016

NZa: ruimte en rust voor de medisch specialistische zorg in 2016

In een persbericht laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag weten dat zij voor 2016 geen grote wijzigingen doorvoert in de regels (meer concreet: in het DBC-pakket) voor medisch specialistische zorg. De NZa hecht waarde aan rust in de ziekenhuissector. Het prestatie- en tariefsysteem voor medisch specialistische zorg is de afgelopen ... Lees meer »

Strafrechtelijke veroordeling voor ‘neparts’

Strafrechtelijke veroordeling voor ‘neparts’

In het Paleis van Justitie in Arnhem stonden de afgelopen tijd bovengemiddeld veel zaken op het snijvlak van strafrecht en gezondheidszorg op het programma. Op 18 juni jl. sprak het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren ex-neuroloog Jansen Steur nog vrij van het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen/laten van patiënten en van mishandeling althans ... Lees meer »

Strafrechtelijke veroordeling voor orthopedisch chirurg

Strafrechtelijke veroordeling voor orthopedisch chirurg

 Na een medische fout volgen vaak meerdere juridische procedures. In de regel stelt de patiënt het ziekenhuis in civielrechtelijke zin aansprakelijk. Voorafgaand (of parallel) aan zo’n civiele procedure dient de patiënt regelmatig een tuchtklacht in tegen de beroepsbeoefenaar die bij de medische fout betrokken is geweest. Als de tuchtrechter tot ... Lees meer »

Een vangnet(je) voor zorgkosten

Een vangnet(je) voor zorgkosten

  Bij de vergoeding van zorgkosten denk je al snel aan zorgspecifieke wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of de Jeugdwet. De oude Wet Werk en Bijstand (WWB), die inmiddels vervangen is door de Participatiewet, komt niet direct naar voren. Toch is het in zeer bijzondere gevallen mogelijk ... Lees meer »

De eigen verantwoordelijkheid van de ANIOS

De eigen verantwoordelijkheid van de ANIOS

Regelmatig speelt in tuchtzaken de vraag in hoeverre een AIOS (arts in opleiding tot specialist) of een ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) een verwijt van bepaalde ‘fouten’ kan worden gemaakt. Deze vraag speelt tegen de achtergrond van het feit dat een AIOS nog in opleiding is tot medisch ... Lees meer »

Bekennen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: wat levert het je op?

Bekennen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: wat levert het je op?

Als het Tuchtcollege een klacht gegrond verklaart, legt het een maatregel op aan de aangeklaagde beroepsbeoefenaar. Er zes zijn soorten maatregelen. In volgorde van licht naar zwaar zijn dit: (1) waarschuwing, (2) berisping, (3) geldboete, (4) schorsing van de inschrijving in het BIG-register (eventueel voorwaardelijk), (5) gedeeltelijke ontzegging om het ... Lees meer »

Regionaal Tuchtcollege verricht zelf lichamelijk onderzoek

Regionaal Tuchtcollege verricht zelf lichamelijk onderzoek

Tijdens zittingen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg komt een aantal elementen steevast terug. Klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn standpunt toe te lichten, verweerder mag daarop reageren en de leden van het Tuchtcollege stellen doorgaans enkele vragen. Soms wordt ter zitting ook een deskundige gehoord. Zeer uitzonderlijk ... Lees meer »

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

Centrale Raad van Beroep oordeelt over weigeringsgronden persoonsgebonden budget (Wmo)

Op 30 april 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld over de vraag of een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke ondersteuning geweigerd kan worden vanwege de schuldenlast van de aanvrager. Achtergrond Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen burgers aanspraak maken op een individuele voorziening voor ... Lees meer »

Niet-gecontracteerde zorg bij naturapolis vanaf 2015 niet meer vergoed

Niet-gecontracteerde zorg bij naturapolis vanaf 2015 niet meer vergoed

Vanaf 2015 hoeven zorgverzekeraars in geval van een naturapolis geen zorg meer te vergoeden van zorgaanbieders waarmee zij geen contract hebben gesloten. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bereikte hierover gisteren (5 juni 2014) een akkoord met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Dat staat vanochtend in diverse media. Daarmee ... Lees meer »

Arts-assistent versus supervisor: in hoeverre mag de supervisor afgaan op mededelingen van de arts-assistent?

Arts-assistent versus supervisor: in hoeverre mag de supervisor afgaan op mededelingen van de arts-assistent?

Als patiënt word je in het ziekenhuis zelden direct gezien door een medisch specialist. Vaak spreekt de patiënt eerst met een AIOS (assistent in opleiding tot specialist) of een ANIOS (assistent niet in opleiding tot specialist), al dan niet ná een bezoek van een co-assistent. De AIOS of ANIOS koppelt ... Lees meer »

Het mantelzorgcompliment: wanneer heb je er recht op?

Het mantelzorgcompliment: wanneer heb je er recht op?

 Onder mantelzorg wordt verstaan: “langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt” (artikel 1 lid 1 sub b Wet ... Lees meer »

NZa publiceert onderzoek naar rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet

NZa publiceert onderzoek naar rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet

Veel zorgverzekeraars hebben de aanpak van zorgfraude onvoldoende op orde. Dat is één van de conclusies uit het rapport ‘Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2012’   dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 26 februari 2014 publiceerde. Onderzoek Op grond van artikel 16 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) houdt de NZa toezicht ... Lees meer »

Naar boven scrollen