Artikelen van Tom van Malssen

T:
E: vanmalssen@dirkzwager.nl


Tom van Malssen is gespecialiseerd in het procederen in hoger beroep en cassatie in civiele zaken. Hij geeft leiding aan de civiele cassatiepraktijk van Dirkzwager.

Verder is Tom (sinds 2013) als advocaat verbonden aan de sectie Gezondheidszorg van de Nijmeegse vestiging van ons kantoor. In die hoedanigheid houdt Tom zich voornamelijk bezig met het algemene civiele gezondheidsrecht, medezeggenschap in de zorg, en conflicten tussen zorgaanbieders / MSB's en medisch specialisten.

Vóór zijn overstap naar de advocatuur was Tom een aantal jaren werkzaam in de (internationale) wetenschappelijke wereld, onder andere als docent en onderzoeker. In 2011 is Tom gepromoveerd in de filosofie, en hij heeft diverse (politiek-)filosofische publicaties op zijn naam staan.
Wetsvoorstel Wmcz (6, slot): ontbinding cliëntenraden

Wetsvoorstel Wmcz (6, slot): ontbinding cliëntenraden

In uitzonderlijke gevallen heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid om een cliëntenraad te ontbinden als die cliëntenraad disfunctioneert (vgl. HR 6 april 2001, NJ 2001 / 325; Rb. Overijssel 14 juni 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1176). Het wetsvoorstel codificeert deze tot op heden slechts jurisprudentieel verankerde mogelijkheid, die ook nagenoeg nooit in samenwerkingsovereenkomsten wordt ... Lees meer »

Wetsvoorstel Wmcz (4): medezeggenschapsregeling en advies- en instemmingsrechten

Wetsvoorstel Wmcz (4): medezeggenschapsregeling en advies- en instemmingsrechten

In de vorige bijdrage heb ik stilgestaan bij de vraag wie in de nieuwe wet wanneer een formele cliëntenraad in moet richten. Medezeggenschapsregeling Als deze vraag is beantwoord, dient de instelling in kwestie in overleg met de betreffende cliëntenra(a)d(en) een zogenaamde ‘medezeggenschapsregeling’ op te stellen. Als er (nog) geen cliëntenraad ... Lees meer »

Wetsvoorstel Wmcz (1): Advies Raad van State

Wetsvoorstel Wmcz (1): Advies Raad van State

  Het is zo ver: het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vlak voor de jaarwisseling bij de Tweede Kamer ingediend. In een serie korte artikelen zal ik dit wetsvoorstel bespreken. Vandaag de aftrap: het inmiddels gepubliceerde Advies van de Raad van State van 14 ... Lees meer »

Appelperikelen: over tussentijds hoger beroep, eiswijzigingen en de goede procesorde

Appelperikelen: over tussentijds hoger beroep, eiswijzigingen en de goede procesorde

Hoe ver strekt de vrijheid van een feitenrechter om bedenkelijk procesgedrag te bestraffen met een beroep op de goede procesorde? Over deze vraag heeft de Hoge Raad onlangs een interessante uitspraak gedaan. De casus De rechtbank wijst een tussenvonnis waarin een bindende eindbeslissing wordt genomen over de aansprakelijkheid van partij ... Lees meer »

Hoge Raad: betalingsvordering zorgaanbieder ontstaat bij voltooiing deelprestatie

Hoge Raad: betalingsvordering zorgaanbieder ontstaat bij voltooiing deelprestatie

Op vrijdag 17 november jl. heeft de Hoge Raad de (prangende) vraag beantwoord op welk moment een vorderingsrecht tot loonbetaling ontstaat van een zorgaanbieder die met een patiënt een geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft gesloten. Is dit het moment waarop de geneeskundige behandeling geheel is afgerond, of al eerder? En welke rol ... Lees meer »

Toegangsontzegging medisch specialist wegens schending concurrentiebeding

Toegangsontzegging medisch specialist wegens schending concurrentiebeding

Een onmiddellijke ontzegging van de toegang tot het ziekenhuis aan een medisch specialist is een paardenmiddel dat uitsluitend mag worden ingezet als sprake is van omstandigheden of vermoedens van zo ernstige aard dat aanwezigheid van de medisch specialist in het ziekenhuis redelijkerwijs niet van het ziekenhuis kan worden verwacht. Meestal ... Lees meer »

Goodwillbetaling in kort geding?

Goodwillbetaling in kort geding?

Het lijkt soms niet meer dan een formaliteit te zijn: het nemen van de horde van het ‘spoedeisend belang’ die is opgeworpen voor het verkrijgen van een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ in kort geding. De initiator van een kort geding wijdt vaak niet meer dan één of twee (nagenoeg altijd gelijkluidende) ... Lees meer »

Nieuw Modelreglement Functioneringsvraag medisch specialist

Nieuw Modelreglement Functioneringsvraag medisch specialist

Onlangs heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) het nieuwe Modelreglement Functioneringsvraag bekend gemaakt (verder: Reglement), de opvolger van het verouderde Modelreglement Mogelijk Disfunctioneren uit 2008. Doel van het Reglement is, aldus de FMS, te ‘voorzien in een zorgvuldige procedure rondom het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren (…) van een medisch specialist’. ... Lees meer »

Dwaling bij vaststelling omzetplafond zorgaanbieder

Dwaling bij vaststelling omzetplafond zorgaanbieder

Het begint langzaamaan een soort ritueel te worden: zorgaanbieders die hun (vaak te krappe) omzetplafond overschrijden en zorgverzekeraars die zich vervolgens met de nodige stelligheid op het ‘contract is contract’-principe beroepen om niet tot ophoging van het omzetplafond over te hoeven gaan. Soms wordt het plafond door de zorgverzekeraar alsnog ... Lees meer »

Kort geding en bodemprocedure: wedden op twee paarden?

Kort geding en bodemprocedure: wedden op twee paarden?

Kort gedingen en bodemprocedures die elkaar doorkruisen: het komt nogal eens voor in zaken waarin én een voorlopige ordemaatregel moet worden getroffen (bijvoorbeeld een verbod om iets te doen) én een principieel rechtsoordeel moet worden geveld (bijvoorbeeld een beoordeling van de uiteindelijke juridische grondslag voor een dergelijk verbod). De hoofdregel ... Lees meer »

Overwegingen ten overvloede: wanneer zijn ze nog te billijken?

Overwegingen ten overvloede: wanneer zijn ze nog te billijken?

Het blijft een wat hybride procesrechtelijke figuur: de overweging ten overvloede. Heel kort samengevat zijn er twee soorten rechtvaardigingen te bedenken voor dergelijke beschouwingen in rechterlijke uitspraken: 1. rechtseenheid, rechtszekerheid en/of rechtsontwikkeling, of 2. de proceseconomie met het oog op het vervolg van de procedure. Met name de tweede categorie ... Lees meer »

Medisch tuchtrecht en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting – vervolg

Medisch tuchtrecht en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting – vervolg

Ruim een jaar geleden signaleerden wij op deze kennispagina’s een interessante uitspraak van één van de regionale medisch tuchtcolleges over de begrenzing van de vrijheid van meningsuiting van een BIG-geregistreerd hulpverlener door de normen van het medisch tuchtrecht. In een uitspraak van 16 maart 2017 bevestigt en verfijnt het Centraal ... Lees meer »

Kamervragen naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad cliëntmedezeggenschap

Kamervragen naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad cliëntmedezeggenschap

De uitspraak van de Hoge Raad van 16 december 2016 over het instellingsbegrip in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is op deze Kennispagina al eerder besproken. Kern van de uitspraak: de wettelijke verplichting tot het inrichten van formele cliëntmedezeggenschap is – conform de wettekst – gekoppeld aan het niveau ... Lees meer »

Hoge Raad velt principieel oordeel over instellingsbegrip Wmcz

Hoge Raad velt principieel oordeel over instellingsbegrip Wmcz

De discussie is zo oud als de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) zelf: op welk(e) niveau(s) moet een zorgaanbieder binnen zijn organisatie formele cliëntenraden instellen? De wettekst heeft een duidelijke opzet, die primair aansluiting zoekt bij het instellingsbegrip uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), en die daarnaast nog enkele (betrekkelijk ... Lees meer »

Wmcz-consultatie van start: een eerste afdronk

Wmcz-consultatie van start: een eerste afdronk

Het is zover. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is eindelijk ter internetconsultatie aangeboden. Eerste afdronk? Een sympathiek, maar onvoldragen compromis tussen een aantal moeilijk verenigbare uitgangspunten: vertrouwen versus wantrouwen, deformalisering versus formalisering, resultaatsverplichtingen versus wettelijke rechten, en de vooronderstelling van gelijkheid versus het streven naar ... Lees meer »

De wijziging van de Wmcz komt dichterbij

De wijziging van de Wmcz komt dichterbij

Het is al langere tijd bekend dat de regering plannen heeft om de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aan te scherpen. Wij hebben over dit voornemen op onze kennispagina al eerder de nodige kritische noten gekraakt. Inmiddels zijn we weer een motie, een onderzoeksrapport en een reactie van de minister ... Lees meer »

Medisch tuchtrecht en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting

Medisch tuchtrecht en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting

Wanneer wordt de vrijheid van meningsuiting van een BIG-geregistreerd hulpverlener begrensd door de normen van het medisch tuchtrecht? Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle heeft over deze vraag onlangs (op 19 februari 2016) een interessante uitspraak gedaan, die (in ieder geval voorlopig) de kaders van het tuchtrechtelijk oorbare nader omlijnt. Lees meer »

Goodwill bij exploitatie van een in de steek gelaten praktijk?

Goodwill bij exploitatie van een in de steek gelaten praktijk?

Is een ziekenhuis goodwill verschuldigd als zij een praktijk gaat exploiteren die door haar ‘voorganger’ (in dit geval een maatschap) in de steek is gelaten? Over deze vraag heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg zich onlangs gebogen (arbitraal vonnis van 3 november 2015, zaaknummer 15/11). Het antwoord is niet verbazingwekkend, maar wel ... Lees meer »

De lessen van Meavita: over megalomane projecten en dingen die voorbij zijn (V)

De lessen van Meavita: over megalomane projecten en dingen die voorbij zijn (V)

Het was enerzijds het summum van de concernbrede ambities van een organisatie wier (gelatiniseerde) naam letterlijk ‘Mijn leven’ betekent, anderzijds het absolute dieptepunt van de toch al niet geringe hoeveelheid excessen binnen de gevallen zorgmoloch. Er is nauwelijks een onderdeel van de 113 pagina’s tellende beschikking van de Ondernemingskamer waar ... Lees meer »

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg: de casus Diogenes

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg: de casus Diogenes

In de inleiding van een reeks korte artikelen over het Meavita-debacle maakten wij op deze Kennispagina reeds melding van de door Abvakabo FNV aangekondigde persoonlijke aansprakelijkheidstellingen van de voormalig bestuurders van de gevallen zorgmoloch. Het thema ‘bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg’ krijgt hiermee een zeer concreet, bijna tastbaar gezicht.   Lees meer »

De lessen van Meavita: fusieperikelen (II)

De lessen van Meavita: fusieperikelen (II)

In ons inleidende artikel in de serie ‘De lessen van Meavita’ maakten we reeds melding van het feit dat het Meavita concern het resultaat was van één van de grootste zorgfusies tot dan toe in de Nederlandse geschiedenis. Wie hoog vliegt, kan echter diep vallen, zo blijkt op pijnlijke wijze ... Lees meer »

Nieuw Samenwerkingsprotocol tussen de IGZ en het OM roept vragen op over demarcatie strafrecht en medisch tuchtrecht

Nieuw Samenwerkingsprotocol tussen de IGZ en het OM roept vragen op over demarcatie strafrecht en medisch tuchtrecht

Over de dunne scheidslijn tussen het strafrecht en het medisch tuchtrecht is op deze kennispagina al eerder geschreven, bijvoorbeeld in de context van het voornemen van de minister van VWS om strafrechtelijk handelen onder het regime van het medisch tuchtrecht te brengen dat een BIG-geregistreerd beroepsbeoefenaar in de privésfeer heeft ... Lees meer »

Uitspraak hoger beroep cardiologen Ruwaard van Putten: Heeft inspecteur Gezondheidszorg wel of geen bevelsbevoegdheid tot het opleggen van een verkapt beroepsverbod?

Uitspraak hoger beroep cardiologen Ruwaard van Putten: Heeft inspecteur Gezondheidszorg wel of geen bevelsbevoegdheid tot het opleggen van een verkapt beroepsverbod?

Het zal weinigen zijn ontgaan dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 12 augustus jl. heeft geoordeeld dat de inspecteur voor de Gezondheidszorg (en later de minister van VWS) het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse een bevel ex artikel 8 lid 4 van de Kwaliteitswet ... Lees meer »

Vooraankondiging nieuwe medisch-tuchtrechtelijke sanctie?

Vooraankondiging nieuwe medisch-tuchtrechtelijke sanctie?

Op 23 juli jl. wees het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) een interessante uitspraak, waarin met enige welwillendheid een vroege aankondiging van een nieuwe (bijkomende) tuchtrechtelijke sanctie te lezen valt. Wat was er gebeurd? Verweerster, gz-psychologe, had een aantal vragen van een vertrouwensarts van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling ... Lees meer »

Boodschap onderzoeksbureau: geen verdere formalisering en juridisering cliëntmedezeggenschap

Boodschap onderzoeksbureau: geen verdere formalisering en juridisering cliëntmedezeggenschap

Een opvallend verfrissend geluid bereikte onlangs de arena waarbinnen het politieke debat over cliëntmedezeggenschap zich afspeelt. Wat was namelijk de boodschap? Het democratiseringsideaal en het daaruit voortvloeiende streven naar versterking van formele rechten van cliëntenraden is achterhaald en schiet zijn doel voorbij. Gestreefd zou vooral moeten worden naar maatwerk en ... Lees meer »

LSR geeft Tweede Kamer advies over medezeggenschap

LSR geeft Tweede Kamer advies over medezeggenschap

Op 19 maart jl. zou in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Governance in de Zorg plaatsvinden. Het overleg is verplaatst naar 29 april aanstaande, maar dat heeft het Landelijk Steunpunt Cliëntmedezeggenschap (LSR) er niet van weerhouden om de Vaste Commissie voor VWS alvast een aantal aandachtspunten (http://www.dzw.gr/ac165) te doen ... Lees meer »

Moet cliëntmedezeggenschap op instellingsniveau ook op het niveau van de instelling worden georganiseerd?

Moet cliëntmedezeggenschap op instellingsniveau ook op het niveau van de instelling worden georganiseerd?

Een opvallend bericht bereikte enkele dagen geleden de in cliëntmedezeggenschap geïnteresseerde lezer: De Zuidoost-Brabantse Zorgaanbieder De Zorgboog heeft besloten om de cliëntmedezeggenschap op organisatieniveau weg te halen bij de (centrale) cliëntenraad en te situeren bij de ledenorganisatie (Zorgboogextra). Een representatieve ledenraad zal binnen De Zorgboog in de toekomst op het ... Lees meer »

Aangifteplicht zorgfraude geldt ook voor zorgverzekeraars, indicatieorganen en zorgkantoren

Aangifteplicht zorgfraude geldt ook voor zorgverzekeraars, indicatieorganen en zorgkantoren

  In een recent Besluit (25 november 2014, Stb. 2014, 465, inwerkingtreding: 5 december 2014) heeft de Minister van Veiligheid en Justitie duidelijk gemaakt dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en indicatieorganen als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aangifteplicht hebben als hun duidelijke signalen van zorgfraude ter ore komen. Lees meer »

Zorgverzekeraar richt vangnetstichting op

Zorgverzekeraar richt vangnetstichting op

Het zal weinigen zijn ontgaan dat Stichting Zorggroep Pasana, waarvan het noodlijdende ziekenhuis De Sionsberg in het Friese Dokkum deel uitmaakte, op 28 november jongstleden door de Rechtbank Noord-Nederland failliet is verklaard. Ook zal de oplettende lezer kennis hebben genomen van het feit dat De Friesland Zorgverzekeraar een zogenaamde “vangnetstichting” ... Lees meer »

NZa wijst verzoek om beschikbaarheidbijdrage Gemini Ziekenhuis af

NZa wijst verzoek om beschikbaarheidbijdrage Gemini Ziekenhuis af

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder voor een zogenaamde beschikbaarheidbijdrage voor spoedeisende hulp en acute verloskunde afgewezen. De zorgverzekeraars in de regio zouden namelijk goed in staat zijn om ook zonder een dergelijke bijdrage de bewuste vormen van “acute” zorg (onder ... Lees meer »

Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen opleider en arts-assistent: nog steeds een glijdende schaal?

Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen opleider en arts-assistent: nog steeds een glijdende schaal?

In een recente uitspraak (30 juli 2014, GJ 2014/131) heeft het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam enig houvast geboden aan opleiders die zich afvragen in welke fase van de opleiding de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid precies (mede) op de arts-assistent komt te rusten. Wat was er gebeurd? Feiten Op een zekere middag arriveert een ... Lees meer »

Tuchtrechtelijk toetsingskader voor deskundigenrapportages

Tuchtrechtelijk toetsingskader voor deskundigenrapportages

In een recente uitspraak (30 januari 2014, TvGR 2014, p. 241-248) heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) het tuchtrechtelijk toetsingskader voor deskundigenrapportages opnieuw omlijnd. Een forensisch arts had in een strafzaak op verzoek van de rechter-commissaris een deskundigenrapportage uitgebracht waarin de vraag was beantwoord “of een schedelfractuur door ... Lees meer »

Geen handhaving zonder belangenafweging

Geen handhaving zonder belangenafweging

Op 27 februari 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:CBB:2014:97) waaruit blijkt dat een in beginsel rechtmatige bevoegdheidsuitoefening door een toezichthoudend orgaan slechts kan worden afgedwongen als aan deze uitoefening een (gemotiveerde) belangenafweging vooraf is gegaan. Wat was er precies gebeurd? De ... Lees meer »

Mag de IGZ inzage eisen in patiëntendossiers?

Mag de IGZ inzage eisen in patiëntendossiers?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is momenteel bezig met een onderzoek naar de overdracht van patiëntgegevens nadat patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen of zijn overgebracht van het ziekenhuis naar een verpleeg- of verzorgingshuis. In het kader van dit onderzoek wil de IGZ enkele honderden patiëntendossiers inzien, zo blijkt ... Lees meer »

Zorgloket

Zorgloket

Onlangs heeft minister Schippers van VWS in een brief (Kamerstukken II, 32402, nr. 66) gereageerd op het verzoek van de Tweede Kamer om gedetailleerde informatie over het nieuw op te richten zorgloket. In reactie op de onderzoeksrapporten van Koos van der Steenhoven (“Doorpakken!”) en Winnie Sorgdrager (“Van incident naar effectief ... Lees meer »

De kwestie borstimplantaten: Kan handhaving door de IGZ afgedwongen worden?

De kwestie borstimplantaten: Kan handhaving door de IGZ afgedwongen worden?

Onlangs heeft het proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met de Stichting Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen Implantaten (SVS) een procedure aangespannen tegen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De organisaties eisen van de Inspectie dat ze handhavend optreedt tegen het gebruik van borstprotheses die tot gezondheidsklachten zouden leiden. Maar welke mogelijkheden ... Lees meer »

De zaak Ernst Jansen (Steur): een tuchtzaak met een juridisch staartje?

De zaak Ernst Jansen (Steur): een tuchtzaak met een juridisch staartje?

Onlangs deed het Regionaal Tuchtcollege Zwolle uitspraak in de tuchtzaak die namens vijf voormalige patiënten tegen ex-neuroloog Ernst Jansen (voorheen Jansen Steur) aanhangig was gemaakt; een zaak die niet alleen afschuw inboezemt, maar ook juridisch interessante vragen opwerpt.      Zoals verwacht heeft het Tuchtcollege Jansen het recht ontzegd om (wederom) ... Lees meer »

Naar boven scrollen