Artikelen van Dirkzwager Gezondheidszorg

Onredelijk korte termijn CZ Zorgkantoor om statuten aan te passen tijdens zorginkoopprocedure Wlz

Onredelijk korte termijn CZ Zorgkantoor om statuten aan te passen tijdens zorginkoopprocedure Wlz

Tijdens de zorginkoopprocedure voor de Wet langdurige zorg (Wlz) 2016 heeft CZ Zorgkantoor in haar zorginkoopdocument een aantal eisen gesteld aan de statuten van zorgaanbieders. Deze eisen zouden volgens CZ Zorgkantoor voortvloeien uit de Zorgbrede Governancecode 2010 (hierna: ZGC 2010) en dienden in de statuten van de zorgaanbieders opgenomen te ... Lees meer »

Extra ingelaste cursus “Meavita: lessen voor bestuurders en toezichthouders” op woensdag 9 december a.s.

Extra ingelaste cursus “Meavita: lessen voor bestuurders en toezichthouders” op woensdag 9 december a.s.

Ieder jaar organiseren wij in het kader van de Dirkzwager Academy de lezingenreeks Zorg & Recht over actuele gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Graag nodigen wij u uit voor de extra ingelaste bijeenkomst die plaatsvindt op woensdag 9 december a.s. over het onderwerp “Meavita: lessen voor bestuurders en toezichthouders”. Op 2 november jl. ... Lees meer »

De lessen van Meavita: inleiding (I)

De lessen van Meavita: inleiding (I)

Het zal weinigen zijn ontgaan: op 2 november 2015 heeft de Ondernemingskamer, niet geheel onverwacht, in een snoeiharde beschikking (ECLI:NL:GHAMS:2015:4454) geoordeeld dat binnen het gevallen zorgconcern Meavita sprake was van wanbeleid en dat de betrokken leden van de verschillende bestuurlijke en toezichthoudende organen binnen het concern hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Lees meer »

Boek Financiering van zorginstellingen

Boek Financiering van zorginstellingen

Woensdag 28 oktober werd in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg het boek Financiering van zorginstellingen gepresenteerd. Professor Louis Houwen, advocaat-vennoot van Dirkzwager, is een van de redacteuren en auteurs van het boek. Het boek werd gepresenteerd tijdens het symposium ‘Financiering van zorginstellingen en de toetreding van privaat kapitaal‘. Centraal stonden de ... Lees meer »

Statutenwijziging bij stichtingen

Statutenwijziging bij stichtingen

Stichtingen zijn bijzondere rechtspersonen: zij kennen op grond van de wet maar één verplicht orgaan (het bestuur) en de statuten van een stichting kunnen enkel worden gewijzigd indien de statuten dit expliciet bepalen. Met andere woorden, indien in de statuten van een stichting geen bepaling staat opgenomen dát ze gewijzigd ... Lees meer »

ACM: compliance is welbegrepen eigenbelang

ACM: compliance is welbegrepen eigenbelang

In een op 29 mei 2015 voor de Vereniging Farmacie & Recht gehouden toespraak is Chris Fonteijn, voorzitter van de raad van bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM),  ingegaan op het belang van compliance in de zorg en de farmacie. Zijn boodschap was: compliance is welbegrepen eigenbelang. Aanpak ... Lees meer »

Werkplan IGZ 2015

Werkplan IGZ 2015

Ieder jaar publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een werkplan waarin zij de doelen van de IGZ voor dat jaar concretiseert. Op 3 februari jl. is het Werkplan 2015 gepubliceerd, waaruit blijkt dat de focus van de IGZ steeds meer op de verantwoordelijkheden van het bestuur van zorginstellingen komt ... Lees meer »

Aanpassing subsidieregeling goodwill medisch-specialisten

Aanpassing subsidieregeling goodwill medisch-specialisten

Eerder hebben wij al bericht over de invoering van de subsidieregeling voor medisch specialisten die de overstap maken van vrijgevestigd zijn naar een loondienstverband. In de eerste versie van de regeling waren medisch specialisten die gedurende de looptijd van de regeling met pensioen gaan, uitgesloten van toekenning. In de regeling ... Lees meer »

Fiscale gevolgen ‘goodwillsubsidie’

Fiscale gevolgen ‘goodwillsubsidie’

Eerder hebben wij al melding gemaakt van de regeling op grond waarvan vrijgevestigde medisch specialisten die na 1 januari 2015 in loondienst gaan deels door de overheid gecompenseerd worden (tot maximaal een ton) voor het verlies van hun goodwill die bij deze overstap ‘verdampt’. Tot nu toe lijken nog weinig medisch ... Lees meer »

UPDATE – Wetsvoorstel Winstuitkering in de zorg in behandeling bij Eerste Kamer

UPDATE – Wetsvoorstel Winstuitkering in de zorg in behandeling bij Eerste Kamer

Eerder hebben wij al gemeld, dat de Minister van VWS op 15 januari 2014 de behandeling van het wetsvoorstel ‘Winstuitkering in de zorg’ in de Tweede Kamer voorlopig heeft laten aanhouden (zie het artikel Behandeling Wetsvoorstel winstuitkering in de zorg (voorlopig) aangehouden). De reden van deze aanhouding was, dat de ... Lees meer »

De redding van ‘t Lange Land Ziekenhuis?

De redding van ‘t Lange Land Ziekenhuis?

‘Noodlijdende ziekenhuizen’ waren enkele jaren geleden nog ondenkbaar; de overheid immers zorgde toch voor het voortbestaan van deze maatschappelijk belangrijke instellingen? Die zekerheid echter is in zeer duidelijke bewoordingen van de minister tot een einde gekomen: ziekenhuizen kunnen failliet en moeten er zelf voor zorgen hun zaakjes op orde te ... Lees meer »

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 5 februari jl. is het conceptwetsvoorstel ‘bestuur en toezicht rechtspersonen’ op internet geplaatst voor de internetconsultatie.  Er kan tot 6 mei 2014 op het wetsvoorstel en de concept toelichting gereageerd worden, waarna de ingekomen reacties voor zover relevant zullen worden verwerkt hetgeen tot een wijziging van het wetsvoorstel kan ... Lees meer »

(Verval)termijnen in de zorginkoopprocedure

(Verval)termijnen in de zorginkoopprocedure

Zorgkantoren sluiten namens de zorgverzekeraars jaarlijks overeenkomsten met individuele zorgaanbieders, waarbij zij zogenaamde ‘Zorginkoopdocumenten’ hanteren. In deze documenten zijn de voorwaarden beschreven waaraan inschrijvers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. In de meeste Zorginkoopdocumenten is een bepaling opgenomen waarin staat dat indien een zorgaanbieder meent dat ... Lees meer »

Wetsvoorstel ‘Continuïteit van zorg’ aangenomen door Eerste Kamer

Wetsvoorstel ‘Continuïteit van zorg’ aangenomen door Eerste Kamer

De crisis laat geen sector onberoerd; nadat in de afgelopen jaren banken zoals ING, SNS, ABN, Fortis en AEGON met overheidssteun zijn geholpen, komen ook zorgaanbieders vaker in de financiële problemen. Daarbij speelt steeds de vraag of de bank/ zorgaanbieder overeind moet worden gehouden met publiek geld. Of moeten slecht ... Lees meer »

ACM verlangt toch weer vergunning voor ziekenhuisfusie

ACM verlangt toch weer vergunning voor ziekenhuisfusie

Sinds de ACM, toen nog de NMa, eind vorig jaar drie ziekenhuisfusies goedkeurde, werd algemeen aangenomen dat de melding van ziekenhuisfusies min of meer een formaliteit is geworden. Mogelijke concurrentiebeperkingen als gevolg van de fusie werden volgens de ACM immers gerelativeerd door de compenserende afnemersmacht van de zorgverzekeraars. Nadien keurde de ACM ... Lees meer »

Naar boven scrollen