NZa stemt in met overname Ommelander ZG door UMCG

NZa stemt in met overname Ommelander ZG door UMCG

Deze week werd bekend dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de overname van de Ommelander Ziekenhuisgroep door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft goedgekeurd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet de overname mededingingsrechtelijk nog toetsen en goedkeuren.

Zorgspecifieke fusietoets
Sinds 1 januari 2014 voert de NZa bij het voornemen van zorgaanbieders om samen te gaan een ‘zorgspecifieke fusietoets’ uit. Deze bevoegdheid staat in de Wet marktordening gezondheidszorg. De zorgspecifieke fusietoets geldt alleen voor concentraties in de zin van de Mededingingswet (zoals een fusie, overname of oprichting van een joint venture).

Na aanmelding van de concentratie toetst de NZa of de betrokken zorgaanbieders goed hebben nagedacht over het doel en de gevolgen van de concentratie. Verder gaat de NZa na of de zorgaanbieders hun cliënten, personeel en andere betrokkenen op zorgvuldige wijze hebben betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Daarnaast toetst de NZa of de verlening van cruciale zorg niet in gevaar komt. In dat kader gaat de NZa bijvoorbeeld na of voor alle burgers in de regio nog binnen 45 minuten een spoedeisende hulppost bereikt kan worden.

De toets van de NZa heeft een zuiver procedureel karakter. Dit betekent dat de NZa niet onderzoekt of de concentratie nuttig is. Normaal gesproken besluit de NZa binnen vier weken na aanmelding of zij de concentratie goedkeurt. Als de NZa de concentratie niet goedkeurt, mogen de zorgaanbieders niet samengaan.

ACM
Nadat de NZa haar goedkeuring heeft verleend, dient de voorgenomen concentratie in veel gevallen ook te worden gemeld bij de ACM. Of dit moet hangt af van de vraag of de concentratie voldoet aan de zogenoemde ‘omzetdrempels’. De ACM toetst of de concentratie in overeenstemming is met de Mededingingswet. Als ook de ACM haar goedkeuring verleent, kan de concentratie daadwerkelijk worden geëffectueerd.

UMCG en Ommelander Ziekenhuisgroep
Naar verluidt zal de ACM binnen nu en twee maanden laten weten of zij instemt met de overname van de Ommelander Ziekenhuis Groep door het UMCG. Daarna zullen de raden van bestuur het definitieve besluit tot overname nemen en zal het traject juridisch verder worden afgerond.

 

 

 

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen