Zorgloket

Zorgloket

Onlangs heeft minister Schippers van VWS in een brief (Kamerstukken II, 32402, nr. 66) gereageerd op het verzoek van de Tweede Kamer om gedetailleerde informatie over het nieuw op te richten zorgloket. In reactie op de onderzoeksrapporten van Koos van der Steenhoven (“Doorpakken!”) en Winnie Sorgdrager (“Van incident naar effectief toezicht”) over de IGZ had minister Schippers begin vorig jaar aangekondigd een advies- en meldpunt op te richten dat als integraal loket voor alle meldingen in de zorg dient te fungeren.

In de bewuste brief wordt dit loket gedoopt met de naam “Landelijk Meldpunt Zorg”. De minister benadrukt de zelfstandigheid van het loket ten opzichte van de IGZ, dat zich midden in een omvangrijk verbetertraject bevindt. Dit betekent overigens niet dat het Meldpunt niet verbonden zal zijn met de IGZ. Sterker nog, een “intensieve samenwerking” tussen beide instanties is uitdrukkelijk voorzien. Zo zal niet alleen sprake zijn van personele uitwisseling, maar ook van uitwisseling van informatie. Afgezien van het doen van wettelijk verplichte meldingen zal het Meldpunt bijvoorbeeld alle klachten van individuele melders aan de IGZ doorzenden, omdat dergelijke klachten informatie kunnen bevatten die relevant kan zijn voor de door de IGZ uit te oefenen toezichthoudende en handhavende taak.

Het op te richten Meldpunt moet volgens de minister worden gezien in het licht  van de Wet Kwaliteit, Klachten, en Geschillen Zorg (WKGZ), een uitgeklede versie van een gedeelte van de inmiddels ingetrokken Wet Cliëntenrechten Zorg. Met dit wetsvoorstel, dat momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer ligt, wordt onder andere ingezet op een “snelle, laagdrempelige, en effectieve behandeling van klachten.” In het verlengde van deze doelstelling dient het Meldpunt een bijdrage te leveren aan een “professionelere klachtafhandeling” en aan een toename van “transparantie over klachten en meldingen in de zorg.”

Om voornoemd doel te bereiken zal het Meldpunt vier hoofdtaken uit gaan voeren:

1. Het adviseren en begeleiden van burgers met vragen en klachten over de zorg. Hierbij moet volgens de minister vooral worden gedacht aan mensen die de zorgsector niet van binnenuit kennen. Het Meldpunt zal voor hen primair de functie vervullen van vraagbaak, filter en eventueel doorverwijzer naar de klachtfunctionaris van de betreffende zorginstelling. De medewerkers van het Meldpunt zullen overigens niet zelf in een inhoudelijke beoordeling van de klachten treden. Ze dienen zich te beperken tot het verschaffen van informatie aan melders over mogelijk te nemen stappen.

2. Het monitoren van tijdige klachtafhandeling door zorgaanbieders. Als de wettelijke termijn verstrijkt waarbinnen een zorgaanbieder op een klacht moet reageren zal het Meldpunt niet alleen de zorgaanbieder aanspreken, maar ook de IGZ informeren, die de verantwoordelijkheid draagt voor de klachtafhandeling door zorgaanbieders.

3. Het ontvangen, registreren en direct doorsturen van wettelijk verplichte meldingen van zorgaanbieders en fabrikanten aan de IGZ. Deze taak impliceert dat zorgaanbieders en fabrikanten hun wettelijk verplichte meldingen niet meer bij de IGZ maar bij het Meldpunt dienen te doen, dat de meldingen vervolgens doorzendt naar de IGZ.

4. Het opstellen van een jaarlijks extern te publiceren klachtbeeld. Een dergelijk “klachtbeeld”, dat zowel de vragen en klachten van burgers alsook de wettelijk verplichte meldingen bijhoudt en rubriceert, dient er volgens de minister toe de “transparantie” over klachten en meldingen in de zorg te vergroten.

De minister streeft ernaar het Meldpunt uiterlijk op 1 juli aanstaande in werking te doen treden.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
Naar boven scrollen